Kasa Chorych (14)

System szkolnictwa

Każdy rodzic po zameldowaniu swojego dziecka otrzymuje list zawiadamiający o obowiązku szkolnym, w którym wskazane jest także, do jakiej szkoły podstawowej dziecko przynależy (Einzugsschule). W Niemczech wszystkie dzieci muszą uczęszczać do szkoły przynajmniej 10 lat. W Berlinie po 6 latach szkoły podstawowej uczniowie przechodzą, w zależności od swoich kompetencji, do jednego z różnych rodzajów szkół średnich. Berliński system szkolnictwa umożliwia różne kroki w osiąganiu świadectwa eBBR, MSA czy matury. Oprócz świadectw szkolnictwa ogólnokształcącego uczeń może zdobyć też dyplom w szkole zawodowej (OSZ) o wielu stopniach, od BBR po maturę i dyplom zawodowy. W tym rozdziale piszemy o systemie edukacji dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. W Berlinie są szkoły publiczne i prywatne. Listę szkół w dzielnicy Pankow znajdziesz na stronie internetowej Berlińskiego Ministerstwa Edukacji.

 

LINK DE
informacje o systemie szkolnictwa znajdziesz tu:

LINK DE

 

POZIOM PODSTAWOWY

Grundschule – szkoła podstawowa (klasy 1-6), formy:
− dzieci rozpoczynają naukę od 6. roku życia,
− gebundene Ganztagsschule – zajęcia obowiązkowe i opieka od 7:30 do 16:00,
− offene Ganztagschule – zajęcia obowiązkowe od 7:30 do 13:30.
Przed i po lekcjach dzieci mają możliwość opieki w świetlicy (Hort) albo poza szkołą (Schülerladen).
−W godzinach 06:00-07:30, 16:00-18:00 i podczas ferii opieka nad dziećmi w Hort i Schülerladen jest odpłatna w zależności od placówki.

 

SYSTEM EDUKACJI. ROZWÓJ DZIECI I ICH PRAWA

SZKOŁA ŚREDNIA – Poziom I

 

Integrierte Sekundarschule – powstała wskutek reformy szkolnictwa w Berlinie (zamiast dawnych Haupt- und Realschule), oferuje dzieciom od 7. do 10. klasy, w zależności od ich indywidualnych postępów w nauce, różne rodzaje świadectw ukończenia szkoły średniej BBR/eBBR lub MSA (patrz niżej).

 

Gemeinschaftsschule – (zespół szkół) – nauka możliwa w klasach 1-13 (ew. w innej partnerskiej szkole), jest połączeniem wszystkich wymienionych typów szkół. W zależności od zdolności i postępów w nauce uczeń bierze udział w kursach o mniejszych lub większych wymaganiach tak, aby wyrównać swoje szanse i uzyskać świadectwo ukończenia szkoły. Oferta szkoły całodziennej.

 

Gymnasium – klasy 7-10, nauka w celu doprowadzenia do matury, dla uzdolnionych uczniów możliwa już od 5 klasy.

 

(E)BBR– (erweiterte) Berufsbildungsreife– świadectwo zdania egzaminu po 9. lub 10. klasie, umożliwiające podjęcie dalszego kształcenia zawodowego. Uczniowie, którzy uzyskali świadectwo BBR, mogą uzyskać po kolejnym roku nauki „poszerzony BBR” lub od razu uzyskać to świadectwo na podstawie dobrych stopni.

 

MSA  –Mittlerer Schulabschluss – świadectwo zdania egzaminu po 10. klasie, umożliwiające podjęcie dalszego kształcenia zawodowego lub dalszej nauki w celu uzyskania matury (Abitur).
LINK DE
LINK DE

 

SZKOŁA ŚREDNIA – Poziom II

*Oberstufe (dla starszych uczniów),

*Gymnasium klasy 11-13 (ew. 12) – ukończone maturą (Abitur),

*Gymnasiale Oberstufe – tok nauki dla uczniów, którzy chcą uzyskać maturę,

*Oberstufenzentrum (OSZ) – mogą być ukończone świadectwem (erweiterte) Berufsbildungsreife, (e)BBR, czy Mittlerer Schulabschluss (MSA), maturą (specjalistyczną) i dyplomem zawodowym. OSZ są konglomeratem różnych toków kształcenia, począwszy od przygotowania do zawodu aż do matury.

 

Jaką szkołę możesz wybrać dla Twojego dziecka?
Pamiętaj, że zapoznanie się z tak różnorodnym systemem szkół wymaga czasu. Jedną z bezpośrednich form zapoznania się z nimi są dni otwarte (Tag der offenen Tür) odbywające się najczęściej w styczniu.

 

• W odróżnieniu od Polski, gdzie kształcenie zawodowe przeważnie nie jest społecznie uznawane jako bardzo przyszłościowe, w Niemczech Ausbildung ma bogatą tradycję i gwarantuje dobre szanse zarobkowe na rynku pracy. Wiele z nich przypomina studium podyplomowe lub częściowo studia, np. z możliwością uzyskania zawodu przedszkolanki (Ausbildung zum/zur Erzieher/in) czy księgowej (Ausbildung zur/m Industriekauffrau/-mann), które wiąże się z odpowiednio wysokimi kwalifikacjami.

 

SYSTEM EDUKACJI. ROZWÓJ DZIECI I ICH PRAWA

W czasie kształcenia dualnego, czyli w firmie i szkole, młodzież otrzymuje już od pierwszego roku pensję na podstawie umowy o pracę, która się systematycznie zwiększa w trakcie kształcenia trwającego zazwyczaj trzy lata. Opiekunowie pobierający świadczenia z Jobcenter lub dodatki na mieszkanie (Wohngeld) z Wohnungsamt mogą składać w urzędach wnioski o berlinpass-BuT, który uprawnia do tańszych przejazdów, finansowania materiałów dydaktycznych i innych wydatków związanych z nauką.

Więcej na: LINK DE
• Nowo przybyli uczniowie do 16. roku życia są zapisywani na listę do szkół w specjalnych placówkach.

Klärungsstellen przy dzielnicowych urzędach. Młodzież powyżej 16 lat rejestruje się w Klärungsstelle für Berufliche und Zentral Verwaltete Schulen.

Szkoły dwujęzyczne
W Berlinie jako wielojęzycznej metropolii od lat działają szkoły podstawowe, szkoły zintegrowane i niektóre gimnazja, w których prowadzi się zajęcia w dwóch językach: z niemieckiego i dodatkowo np. z angielskiego (także w OSZ), francuskiego, greckiego, włoskiego, portugalskiego, hiszpańskiego, tureckiego, polskiego.

 

W szkole podstawowej Katharina- Heinroth-Grundschule, w Robert-Jungk-Oberschule jako szkole stopnia średniego (z maturą) oraz w Gabrielle-von-Bülow-Gymnasium Twoje dziecko może przyswajać wiedzę i zdawać egzaminy z języka niemieckiego i polskiego. Lekcje w szkole w j. polskim, stopnie z j. polskiego i uznane w całych Niemczech świadectwo zwiększa szanse Twojego dziecka (także dzięki wysokiej średniej uzyskanej z przedmiotów i egzaminów prowadzonych w j. polskim) i ułatwi mu tym samym dostanie się do dalszych szkół. Udaj się do koordynatorów w Europa Schule mówiących po polsku.

 

 

LISTĘ SZKÓŁ DWUJĘZYCZNYCH ZNAJDZIESZ POD:
LINK DE

 

“Poradnik Polka w Berlinie ” Więcej: