Kasa Chorych (9)

Słownik prawo

Notar
Notariusz

Rechtsanwalt
Obrońca

Vormund
Opiekun Prawny

Anwalt
Adwokat

Haft
Areszt

Lebenslänglich
dożywocie 

Appellation, Berufung
apelacja 

Festnahme, verhaften
aresztowanie

Anklage
oskarżenie

Anklageschrift
akt oskarżenia 

Geburtsurkunde
akt urodzenia

Eheschein
akt zawarcia małżeństwa

Sterbeurkunde
akt zgonu

Erfassungspreis
cena ewidencyjna 

Bankverbindung
numer konta

Aktionspreis
cena promocyjna

Scheck
czek

Mietzins
czynsz z tytułu najmu

Erstzulassung
data pierwszej rejestracji pojazdu

Bescheid
decyzja (urzędu skarbowego)

Straftat
czyn karalny

Darlehensschuld
dług z tytułu pożyczki

Drittschuldner
dłużnik dłużnika

Einkommen
dochód (osób fiz.)

Gesetzblatt
Dziennik Ustaw

Abrechnungstag
dzień rozliczeniowy 

Fahrtenbuch
ewidencja przebiegu pojazdu

Entscheidungsgremium
gremium decyzyjne

Handelsgesetzbuch
kodeks handlowy

Betriebsprüfer
inspektor kontrolny

Handwerkskammer
izba rzemieślnicza

Kreditkarte
karta kredytowa

Fahrzeugbrief
karta pojazdu

Gesetzbuch
kodeks 

Strafgesetzbuch
kodeks karny 

Verwaltungsprozeßordnung
kodeks postępowania administracyjnego

Zivilprozeßordnung
kodeks postępowania cywilnego

Konstitution
konstytucja 

Checkkonto
konto kontrolne

Debitorenkonto
konto odbiorców

Bewirtungskosten
koszty reprezentacyjne 

Einziehungskosten
koszty ściągnięcia (np. należności, składek, etc.)

Diebstahl
kradzież 

Betriebskredit
kredyt obrotowy (np. od Muttergesellschaft na rzecz Tochtergesellschaft)

Grundbuch
księga wieczysta 

Buchung
księgowanie, memoriał

Kurator
kurator 

Anklagebank
ława oskarżonych

Bewertungsmethode
metoda wyceny

Erfüllungsort
miejsce wykonania (zobowiązania)

Betriebsvermögen
mienie zakładowe

Aktiengesetz
niemiecka ustawa o spółkach akcyjnych

Baugesetz
niemiecka ustawa prawa budowlanego 

Amtsgericht
niemiecki sąd rejonowy; sąd pierwszej instancji

Abmeldebescheinigung
niemieckie zaświadczenie o tymczasowym wyrejestrowaniu pojazdu wystawiane przez wydziały komunikacji

Betreuung der Kunden
obsługa klientów

Betreuung, technische
obsługa techniczna

Abschrift
odpis (np. dokumentu)

Berufungsorgan
organ odwoławczy

juristische Person
osoba prawna

Betrug
oszustwo 

Wertpapier
papier wartościowy

Fehlbon
paragon błędny, nieprawidłowy

Dienstlohn
płaca z tytułu umowy o dzieło

Einkommen(s)steuer
podatek od osób fizycznych

Banküberweisungsorder
polecenie przelewu bankowego

Buchungsvermerk (-anweisung)
polecenie zaksięgowania, nota memoriałowa

Einvernehmen
porozumienie, zgoda, uzgodnienie

Abrufdarlehen
pożyczka wypłacana dopiero na żądanie

Arbeitgeber
pracodawca

Erbpachtrecht
prawo dzierżawy wieczystej