421890144_391561193381080_1741137275849853632_n

Porównanie Agentur für Arbeit i Jobcenter

Chociaż obydwie instytucje zajmują się problematyką związaną z zatrudnieniem i zarządzaniem przyznawania wypłat świadczeń socjalnych, tak naprawdę mają różne funkcje i odmienne zadania.

 

Co różni obie instytucje?

 

Bundesagentur für Arbeit jest niemieckim federalnym urzędem pracy, który ma na celu świadczenie różnorodnych usług związanych z rynkiem pracy.:

Zadania:

 • Rejestracja bezrobotnych
 • Pośrednictwo pracy
 • Wsparcie finansowe dla bezrobotnych, jak Arbeitslosengeld 1 (ALG 1)
 • Doradztwo zawodowe
 • Programy szkoleniowe:
 • Ułatwianie mobilności zawodowej, min. poprzez wydawanie formularzy umożliwiających transfer środków do innego kraju, takich jak PDU 1, PDU 2.
 • Monitorowanie rynku pracy

Współpraca z pracodawcami: Nawiązuje współpracę z pracodawcami w celu zrozumienia ich potrzeb i ułatwienia procesu rekrutacji.

 

Ogólnie rzecz biorąc, Agentur für Arbeit jest kluczowym graczem w niemieckim systemie rynku pracy, oferuje szeroki zakres usług mających na celu wspieranie zarówno pracodawców, jak i osoby poszukujące zatrudnienia.

 

 Jobcenter to instytucja, która ma na celu świadczenie wsparcia finansowego i społecznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

 

Zadania:

 • Wsparcie finansowe dla osób o niskich dochodach: Jobcenter udziela świadczeń finansowych, takich jak zasiłki socjalne, np. Bürgergeld na rzecz osób, których dochody są niewystarczające do pokrycia podstawowych potrzeb życiowych.
 • Programy aktywizacji zawodowej: Jobcenter oferuje programy i szkolenia, które mają na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem.
 • Pośrednictwo pracy: Pomaga w pośrednictwie pracy, łącząc pracodawców z osobami poszukującymi zatrudnienia.
 • Doradztwo zawodowe: Zapewnia doradztwo zawodowe, pomagając osobom w planowaniu swojej ścieżki zawodowej.
 • Wsparcie dla rodzin: Udziela wsparcia finansowego i społecznego rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
 • Integracja społeczna: Pracuje nad integracją społeczną i zawodową osób dotkniętych bezrobociem lub ubóstwem.
 • Zarządzanie programami rynku pracy: Koordynuje różne programy rynku pracy i świadczenia socjalne, dbając o efektywne wykorzystanie dostępnych środków.
 • Sprawdzanie kwalifikacji: Ocenia kwalifikacje i umiejętności osób poszukujących pracy, aby dostosować programy szkoleniowe i wsparcie do ich indywidualnych potrzeb.
 • Jobcenter stanowi ważny element niemieckiego systemu opieki społecznej, skupiając się na dostarczaniu wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i poszukujących zatrudnienia.

 

Podsumowując:

Agentur für Arbeit skupia się na osobach bezrobotnych, oferując wypłatę ALG 1 oraz szeroki zakres usług i szkoleń, podczas gdy Jobcenter skupia się na wsparciu finansowym i socjalnym dla osób o niskich dochodach poprzez świadczenia socjalne, np. Bürgergeld. Obydwie instytucje tworzą kompleksowy system wsparcia na niemieckim rynku pracy.

 

Źródła zdjęć: © dpa Creative / Picture Alliance

 

 

 

Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski

Facebook: Faire Mobilität Polski

zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität

– sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych.

Dane kontaktowe:

Tel.: 0 800 000 57 80,

E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de,

Facebook: Faire Mobilität Polski