Kasa Chorych (9)

Słownik / Jugendamt

ERZIEHUNGSBERECHTIGTE/-R; -N – osoba/-y z prawami rodzicielskimi (rodzice)

SORGERECHT – prawa rodzicielskie itd. » AUFENTHALTBESTIMMUNGSRECHT – ABR – prawo do decydowania o miejscu pobytu dziecka (wchodzi w zakres praw rodzicielskich) itd

JUGENDAMT – dzielnicowy urząd powołany do wspierania rodziny w zapewnieniu dobra dziecka. Zajmuje się przedszkolami i innymi formami opieki nad dziećmi, prawną i finansową pomocą dla samotnie wychowujących rodziców, ośrodkami organizującymi czas wolny dla rodzin, różnymi formami terapii, poradnictwem wychowawczym oraz pomocą w sytuacjach kryzysowych, pomocą dla młodocianych, którzy weszli w konflikt z prawem

LINK DE: kliknij


HILFEN ZUR ERZIEHUNG – różne formy pomocy pedagogiczno-psychologicznej ze strony dzielnicowego urzędu do spraw dzieci i młodzieży (Jugendamtu):

• prewencyjne/ w sytuacjach kryzysowych w rodzinie (np. Sozialpädagogische Famillienhilfe – ambulatoryjna, pedagogiczno-psychologiczna pomoc dla rodziny, Tagesgruppen – pedagogiczna forma opieki

• interwencyjne – gdy dobro dziecka w  rodzinie jest zagrożone (różne formy stacjonarne: Heime – domy dziecka, Krisenzentren – ośrodki kryzysowe, Pflegefamillie – rodzina zastępcza):
LINK DE: kliknij


BEGLEITETER UMGANG – kontakt rodzica z dzieckiem w obecności osoby wyznaczonej przez Jugendamt. Może być nakazany przez sąd rodzinny (Familiengericht) lub zalecony przez Jugendamt.
LINK DE: kliknij


INOBHUTNAHME – przejęcie opieki nad dzieckiem. W sytuacjach, gdy dobro dziecka w rodzinie jest zagrożone, Jugendamt ma prawo i obowiązek do tymczasowego przejęcia opieki nad dzieckiem i umieszczenia go w powołanym do tego celu ośrodku – Kinder- Jugendnotdienst. Sąd rodzinny (Familiengericht) decyduje w sytuacjach spornych, czy i kiedy dziecko może wrócić do rodziców

VERFAHRENSBEISTAND / „ANWALT DES KINDES” – osoba (psycholog, pedagog, adwokat) reprezentująca dziecko (z uwzględnieniem jego woli i dobra) w postępowaniu przed sądem rodzinnym, „adwokat dziecka”

BERATUNGSSTELLE – PORADNIA:
W SPRAWACH SZKOLNYCH: Schulpsychologische und Inkusionspädagogische Beratungs- und Unterstützungszentren – poradnia szkolna dla uczniów, rodziców i nauczycieli:
LINK DE: kliknij

Antrag – wniosek

Familiengericht – sąd rodzinny

Anwalt – adwokat,

Bescheinigung – zaświadczenie

Gutachten – opinia

Gutachter – rzeczoznawca

Bescheid – orzeczenie

Impfung – szczepienie

Impfpass/Impfheft – książeczka szczepień

Fieber – gorączka

Masern – odra

Mumps – świnka

Röteln – różyczka

Windpocken – ospa wietrzna

Magen-Darm-Grippe – grypa jelitowo-żołądkowa

Durchfall – biegunka

Hepatitis – żółtaczka

Erkältung – przeziębienie

Läuse – wszy

Arzt, Ärzte – lekarz/-e

Kinderarzt – pediatra

HNO – Hals-Nasen-Ohren-Arzt – laryngolog

Augenarzt – okulista

Zahnarzt – dentysta, Frauenarzt – ginekolog

Hautarzt – dermatolog

W SPRAWACH RODZINNYCH:
Erziehungs- und Familienberatung – poradnia wychowawcza i rodzinna:
LINK DE: kliknij

W SPRAWACH ZDROWIA PSYCHICZNEGO: Sozialpsychiatrischer Dienst:
LINK DE: kliknij

W SPRAWACH SOCJALNYCH: np. Migrationsberatung für Erwachsene Zuwanderer lub Schuldnerberatung (poradnia dla osób zadłużonych)

SPZ – Sozialpädiatrisches Zentrum / KJA – Kinder- und Jugendambulanz – ambulatoryjny ośrodek diagnozy i terapii dla dzieci i młodzieży:
LINK DE: kliknij

Gesundheitsamt – Wydział zdrowia.
Jednym z jego działów jest Kinder- und Jugendgesundheitsdienst – ośrodek zdrowia dla dzieci i młodzieży:
LINK DE: kliknij

BADANIA OKRESOWE U1- U9 DLA DZIECI

LINK: kliknij

U1-U7 – zdrowotne badania prewencyjne rozwoju fizycznego i psychicznego u dzieci od urodzenia do 2. roku życia

U7-U9 – badania dzieci w wieku przedszkolnym od 2. do ok. 5. roku życia, przeprowadza je pediatra (Kinderarzt) albo Kinder- und Jugendgesundheitsdienst. Wyniki wpisywane są w (żółtej) książeczce zdrowia dziecka (Kinderuntersuchungsheft / Gelbes Heft). Badania U w Berlinie nie są obowiązkowe, ale informacja o ich niewykonaniu jest przekazywana do Kinder- und Jugengesundheitsdienst, po czym urząd ten zaprasza lub odwiedza rodziców (bądź wysyła pismo) w celu uświadomienia im ważności badań kontrolnych. Unikanie kontroli lekarskich widziane jest jako zagrożenie dobra dziecka i zgłaszane również do Jugendamtu
LINK DE: kliknij

 I-Status – uznanie zwiększonego zapotrzebowania na pomoc w stymulacji rozwoju dla dziecka z zaburzeniami w nauce, emocjonalnymi lub społecznymi, wydawane dla dzieci przedszkolnych lub uczęszczających do świetlicy przez Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, dla dzieci szkolnych przez Schulamt

LINK DE: kliknij

U1-U9 ZDROWOTNE BADANIA PREWENCYJNE KITA– skrót od KINDERTAGESSTÄTTE – przedszkole

Kindertagespflegestätte /Tagesmutter, Tagesvater –Alternatywna do przedszkola forma opieki nad dzieckiem

Kita-Gutschein – zaświadczenie gwarantujące częściowe pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem przez państwo. Podanie składa się w dzielnicowym urzędzie do spraw młodzieży (Jugendamt – Kindertagesbetreung), LINK DE: link

Eingewöhnungsphase – czas adaptacji dziecka do przedszkola, podczas którego rodzice przebywają z dzieckiem od kilku dni do kilku tygodni w przedszkolu. Średnio przeznacza się na to 4 tygodnie, ale uzależnione jest to od tempa integracji dziecka

Entwicklungsgespräch – rozmowa/wywiad z rodzicami o rozwoju dziecka przeprowadzona w przedszkolu. SCHULSYSTEM– system szkolnictwa

Schulamt – urząd do spraw szkolnych (odpowiednik wydziału oświaty)

Schulpflicht – obowiązek szkolny

Einschulung – przyjęcie dziecka do szkoły, poprzedzone zapisem dziecka w szkole podstawowej i badaniami dojrzałości szkolnej

Schuluntersuchung w Kinder-und Jugendgesundheitsdienst

Grundschule – szkoła podstawowa, Oberschule – szkoła średnia, więcej patrz dział Szkoła

Willkommensklassen – klasy dla dzieci w wieku szkolnym, które przybyły z zagranicy z niewystarczającą znajomością języka niemieckiego

DAZ – Deutsch als Zweitsprache – dodatkowe zajęcia dla migrantów z języka niemieckiego przeprowadzane m.in. w szkołach podstawowych

SaPh – Schulanfansphase – uczniowie 1. i 2. klasy szkoły podstawowej mają wspólne zajęcia

JüL – Jahrgangsübergreifendes Lernem – uczniowie 1., 2. i 3. klasy mają wspólne zajęcia

Förderunterricht – dodatkowe zajęcia w  młodszych klasach dla uczniów mających trudności uczenia się matematyki lub języka niemieckiego

Klassenlehrer*in – wychowawca w szkole

Schulverweigerer – dzieci i  młodzież nie spełniające obowiązku szkolnego. Rodzice ponoszą odpowiedzialność karną

Schulschwänzen – potoczne określenie na wagary

Entschuldigung – usprawiedliwienie nieobecności w szkole pisane przez rodziców

Ärztliche Bescheinigung – zaświadczenie o chorobie lub jej braku

(e)BBR – (erweitete) Berufsbildungsreife – świadectwo zdania egzaminu po 9. lub 10. klasie, umożliwiające podjęcie dalszego kształcenia zawodowego. moje notatki Berlin 2017

ABC RODZICA W BERLINIE POLIN IN BERLIN ERSTE SCHRITTE. NEUE CHANCEN. EIN RATGEBER FÜR FRAUEN 46


MSA – Mittlerer Schulabschluss – świadectwo zdania egzaminu po 10. klasie, umożliwiające podjęcie dalszego kształcenia zawodowego lub dalszej nauki w celu uzyskania matury (Abitur)

Elternabend – zebranie rodziców w przedszkolu i szkole, na którym wybierany jest komitet rodzicielski (Elternvertreter) i przekazywane są bieżące informacje ważne dla rodziców. Nie omawia się ocen i zachowania pojedynczych uczniów. Do tego służy Elternsprechtag w szkole lub Entwicklungsgespräch w przedszkolu

Elternsprechtag – indywidualna rozmowa rodziców z nauczycielami różnych przedmiotów, odbywa się 1 do 2 razy w roku w szkole, zwykle trzeba się wpisać na listę. Mile widziana jest na ogół obecność ucznia

AMBULANTE FAMILIENPFLEGE– doraźna forma opieki nad dzieckiem (do 14. roku życia) w domu, finansowana przez kasę chorych (lub Jugendamt)
LINK DE: kliknij

KINDERGELD – zasiłek na dzieci przyznawany przez Familienkasse
LINK DE: kliknij
LINK DE: kliknij

ELTERNGELD– zasiłek wychowawczy

KINDERZUSCHLAG – świadczenie socjalne dla rodziców o niskich dochodach

UNTERHALTSVORSCHUSS – zaliczka alimentacyjna wypacana przez państwo (Jugendamt) rodziców wychowującemu dziecko do lat 18, jeżeli zobowiązany do alimentów drugi rodzic nie jest w stanie płacić przysługującej kwoty

BAföG– pomoc finansowa dla studentów i uczniów

LINK DE: kliknij

BERLINPASS – legitymacja dla dzieci i rodziców, którzy pobierają pomoc z Jobcenter, uprawnia do zniżek w szkole, przedszkolu, instytucjach kulturalnych oraz sportowych i w środkach komunikacji. Podanie ze zdjęciem (Antrag auf Bildung und Teilhabe…) składa się w Jobcenter

OPRACOWANE PRZEZ PSYCHOLOGÓW

Danutę Stokowski i Janinę Linek

PSYCHOLOG RODZINNY W BERLINIEFragment z poradnika „ Polka w Berlinie. Pierwsze kroki i nowe szanse.” który powstał w ramach projektu „Wegweiser für eine vollständige gesellschaftlichen und berufliche Integration von Frauen/ Müttern in Berlin unter besonderer Berücksichtigung von Migrationsbiographien““, który został sfinansowany w ramach funduszy Urzędu dzielnicowego Pankow

Link:  kliknij

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close