Rodziny zastępcze

Rodziny zastępcze. I Ty możesz stworzyć dom! Zostań polskojęzyczną rodziną zastępczą Niemczech.

Dzieci w rodzinie zastępczej w Berliniew Niemczech.


Możesz pomóc dzieciom które straciły poczucie bezpieczeństwa, którym jest rodzina. Polska rodzina zastępcza to język rodzinny i tradycja.

 

Wśród setek tysięcy polskich obywateli mieszkających w Niemczech ok 100 tysięcy to dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia. W ramach tej grupy zdarzają się niestety sytuacje, w których biologiczni rodzice nie są w stanie zapewnić opieki swojemu dziecku i konieczna jest ingerencja, właściwego dla miejsca zamieszkania rodziców i dziecka, sądu lub urzędu. Dzieje się tak m.in. wtedy gdy biologiczni rodzice nie są znani lub gdy właściwy niemiecki sąd rodzinny ograniczył lub pozbawił ich władzy rodzicielskiej.

 

W efekcie tego, dzieci umieszczane są w różnych systemach pieczy zastępczej, z których najkorzystniejszymi z punktu widzenia rozwoju dziecka są formy rodzinne.

 

Rodzina zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie dziecka do momentu, w którym może ono wrócić do rodziny biologicznej, zostanie adoptowane bądź się usamodzielni. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i miłości gwarantuje jego prawidłowy rozwój oraz pomaga pokonać stres i wspomnienia negatywnych doświadczeń.

 

Aby dać, trafiającym do opieki zastępczej, polskim dzieciom, szansę na dalsze wychowanie oraz rozwój przy zachowaniu narodowej tożsamości i polskiej mowy.

Jeśli masz w sobie chęć pomocy i wsparcia dzieci, które nie mogą wychowywać się w biologicznych rodzinach oraz pragniesz stworzyć im dom pełen ciepła, bezpieczeństwa i zrozumienia, zrób pierwszy krok i przeczytaj poniższą informację.

So wird man Pflegeeltern

 

Aby zostać rodziną zastępczą w Niemczech:

 • nie musisz posiadać niemieckiego obywatelstwa;
 • twoja znajomość języka niemieckiego musi być w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację z urzędami, placówkami oświatowymi, placówkami zdrowotnymi, itd.;
 • twój status pobytowy w Niemczech musi być ustabilizowany, aby móc zapewnić dziecku stałe utrzymanie i opiekę;
 • nie musisz być w związku małżeńskim, również osoby samotne mogą ubiegać się o status rodziny zastępczej;
 • twoje miesięczne dochody muszą być wystarczające, aby zapewnić dziecku  utrzymanie, nie możesz być uzależniony od zasiłku opiekuńczego;
 • powinieneś zapewnić dziecku odpowiednie warunki mieszkaniowe ze względu na potrzebne miejsce do zabawy i nauki;
 • różnica wieku pomiędzy dzieckiem z rodzicem zastępczym nie może przekraczać 45 lat, przy przyjęciu dziecka na czas nieokreślony;
 • decydujące są cechy osobiste i kwalifikacje gwarantujące zapewnienie dziecku bezpiecznego środowiska, w którym będzie się rozwijać i doświadczać wsparcia.

 

Proces kwalifikacji

Osoba zainteresowana pełnieniem zadań polskojęzycznej rodziny zastępczej w Niemczech:

 • powinna skontaktować się z jednym z polskich konsulatów na terenie Niemiec;
 • konsulat skontaktuje ją z właściwą terytorialnie niemiecką instytucją.

 

Po stronie niemieckiej, w pierwszej fazie przygotowań, potencjalni rodzice biorą udział w spotkaniu informacyjnym oraz seminarium przygotowawczym. Po odbyciu spotkania informacyjnego rozpoczyna się właściwy proces kwalifikujący kandydatów do uzyskania statusu rodziny zastępczej, podczas którego przeprowadzana jest m.in.:

 • rozmowa kwalifikacyjna, uwzgledniająca m.in. informacje o stanie zdrowia kandydatów na rodziców;
 • kandydaci muszą przedstawić zaświadczenie o niekaralności oraz informację o uzyskiwanych dochodach;

 

Rodzina zastępcza musi odbyć obowiązkowe szkolenie dotyczące praw i obowiązków rodzica zastępczego, podczas którego zdobywa wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji.

 

Po uzyskaniu wszelkich informacji oraz podjęciu decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka pod opiekę, rodzice będą kierowani do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu ds. dzieci i młodzieży, tzw. Jugendamt.

 

Poradnictwo oraz wsparcie

Podczas całego procesu kwalifikującego, jak i również po przyjęciu dziecka  kandydaci oraz rodzice zastępczy mają możliwość korzystania z pomocy doradców oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Wszystkie rodziny zastępcze, w zależności od typu sprawowanej funkcji oraz wieku dziecka, otrzymują comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka.

 

Jak długo pozostaje dziecko w rodzinie zastępczej?

Długość pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zależy od rodzaju podjętej opieki:

 • opieka w pełnym wymiarze na czas określony (Kurzzeit-Pflegekinder – befristete Vollzeitpflege) – dziecko pozostaje pod opieką rodziny zastępczej od 3 do 6 miesięcy,
 • opieka w pełnym wymiarze na czas nieokreślony (unbefristete Vollzeitpflege) – dziecko pozostaje pod opieką  rodziny zastępczej do 18 roku życia.

 

Czy pełnienie funkcji rodziny zastępczej ograniczone jest do polskich dzieci?

Nie. Do rodzin zastępczych kierowane mogą być również dzieci niemieckie, włoskie, tureckie lub innej narodowości.

 

Niemieckie przepisy dotyczące pieczy zastępczej:

 • § 1630 BGB- elterliche Sorge bei Pflegerbestellung und Familienpflege
 • §§ 33, 36, 37, 38 SGB VII
 • monatliche Pflegegeldleistung: §27,33,39 SGVII
 •  

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie treści.