Słownik prawo

Notar Notariusz   Rechtsanwalt Obrońca   Vormund Opiekun Prawny   Anwalt Adwokat   Haft Areszt   Lebenslänglich dożywocie   Appellation, Berufung apelacja   Festnahme, verhaften aresztowanie Anklage oskarżenie   Anklageschrift akt oskarżenia   Geburtsurkunde akt urodzenia   Eheschein akt zawarcia małżeństwa   Sterbeurkunde akt zgonu   Erfassungspreis cena ewidencyjna   Bankverbindung numer konta   Aktionspreis cena promocyjna   Scheck czek   Mietzins czynsz z tytułu najmu   Erstzulassung data pierwszej rejestracji pojazdu   Bescheid decyzja (urzędu skarbowego)   Straftat czyn karalny   Darlehensschuld dług z tytułu pożyczki   Drittschuldner dłużnik dłużnika   Einkommen dochód (osób fiz.)   Gesetzblatt Dziennik Ustaw   Abrechnungstag dzień rozliczeniowy   Fahrtenbuch ewidencja przebiegu pojazdu   Entscheidungsgremium gremium decyzyjne   Handelsgesetzbuch kodeks handlowy   Betriebsprüfer inspektor kontrolny   Handwerkskammer izba rzemieślnicza   Kreditkarte karta kredytowa   Fahrzeugbrief karta pojazdu   Gesetzbuch kodeks   Strafgesetzbuch kodeks karny   Verwaltungsprozeßordnung kodeks postępowania administracyjnego   Zivilprozeßordnung kodeks postępowania cywilnego   Konstitution konstytucja   Checkkonto konto kontrolne   Debitorenkonto konto odbiorców   Bewirtungskosten koszty reprezentacyjne   Einziehungskosten koszty ściągnięcia (np. należności, składek, etc.)   Diebstahl kradzież   Betriebskredit kredyt obrotowy (np. od Muttergesellschaft na rzecz Tochtergesellschaft)   Grundbuch księga wieczysta   Buchung księgowanie, memoriał Kurator kurator   Anklagebank ława oskarżonych   Bewertungsmethode metoda wyceny   Erfüllungsort miejsce wykonania (zobowiązania)   Betriebsvermögen mienie zakładowe   Aktiengesetz niemiecka ustawa o spółkach akcyjnych   Baugesetz niemiecka ustawa prawa budowlanego   Amtsgericht niemiecki sąd rejonowy; sąd pierwszej instancji   Abmeldebescheinigung niemieckie zaświadczenie o tymczasowym wyrejestrowaniu pojazdu wystawiane przez wydziały komunikacji   Betreuung der Kunden obsługa klientów   Betreuung, technische obsługa techniczna   Abschrift odpis (np. dokumentu)   Berufungsorgan organ odwoławczy   juristische Person osoba prawna   Betrug oszustwo   Wertpapier papier wartościowy   Fehlbon paragon błędny, nieprawidłowy   Dienstlohn płaca z tytułu umowy o dzieło   Einkommen(s)steuer podatek od osób fizycznych   Banküberweisungsorder polecenie przelewu bankowego   Buchungsvermerk (-anweisung) polecenie zaksięgowania, nota memoriałowa   Einvernehmen porozumienie, zgoda, uzgodnienie   Abrufdarlehen pożyczka wypłacana dopiero na żądanie   Arbeitgeber pracodawca   Erbpachtrecht prawo dzierżawy wieczystej

Słownik przemoc

Aborcja (Schwangerschaftsabbruch) przerwanie ciąży za pomocą środków ginekologicznych Adopcja (Adoption) prawne uzasadnienie stosunku rodzicielstwa pomiędzy przyjmującym dziecko do adopcji a dzieckiem adoptowanym bez uwzględnienia pochodzenia biologicznego Akt urodzenia (Geburtsurkunde) wydawany przez urząd stanu cywilnego dokument potwierdzający narodziny (miejsce i dzień) oraz pochodzenie Bezdomność (Wohnungslosigkeit) osobę uznaje się za bezdomną wtedy, gdy nie ma ona mieszkania zagwarantowanego na podstawie umowy najmu BZFO – Behandlungszentrum für Folteropfer Ośrodek Rehabilitacji Ofiar Tortur, patrz Zentrum Überleben Choroba psychiczna (Psychische Erkrankung) upośledzenie zdolności percepcji, myślenia, odczuwania, zachowania i przetwarzania doświadczeń lub relacji społecznych, noszące znamiona choroby, np. lęki lub stany depresyjne Dyskryminacja (Diskriminierung) nierówne traktowanie poszczególnych osób lub grup osób ze względu na faktyczne lub przypisywane im konkretne cechy Godność ludzka (Menschenwürde) niezależna od czynników zewnętrznych wartość duchowo-obyczajowa każdego człowieka odnosząca się do niego samego; wartość, której nie można stracić Instytucje charytatywne (Wohlfahrtsverbände) organizacje użyteczności publicznej, które (oprócz państwowych organizacji społecznych) są w Niemczech najważniejszymi jednostkami świadczącymi publiczne usługi opieki społecznej i zdrowotnej. Dalsze zadanie instytucji charytatywnych polega na reprezentowaniu interesów ukierunkowanych na dobrobyt LSBTI skrót oznaczający lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe i interpłciowe Małżeństwo fikcyjne (Scheinehe) związek małżeński zawarty dla pozoru (w celu uzyskania określonego statusu prawnego) MedPoint placówka medyczna w dużym ośrodku medibüro oferuje osobom nieposiadającym statusu pobytowego i ubezpieczenia zdrowotnego anonimową i bezpłatną pomoc lekarską udzielaną przez wykwalifikowany personel medyczny Mieszkanie socjalne (Sozialer Wohnraum – Sozialwohnung) mieszkanie wybudowane ze środków publicznych, o stosunkowo niskich kosztach najmu; przeznaczone dla osób o niskich dochodach Mieszkaniowa pomoc socjalna (Soziale Wohnhilfe) oferuje doradztwo i wsparcie w trudnych sytuacjach mieszkaniowych, w przypadku niepłacenia czynszu i bezdomności Noclegownia (Notübernachtung) obiekt noclegowy dla bezdomnych Ośrodek pomocy bezdomnym (Wohnungslosenhilfe) oferuje pomoc w razie zagrażającej lub istniejącej bezdomności Państwo socjalne (Sozialstaat) państwo demokratyczne, które dąży do zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego swoim obywatelom oraz wyrównania kontrastów społecznych w społeczeństwie Partnerka życiowa / partner życiowy (Lebenspartnerin/Lebenspartner) Słowo to ma dwa znaczenia: 1. osoba, która jest w stałym związku z inną osobą; również towarzysz(ka) życia; 2. zarejestrowany związek partnerski (zawarty przez dwie osoby tej samej płci); określa prawa i obowiązki zbliżone do praw i obowiązków małżonków Połączenie rodziny (Familienzusammenführung) patrz Familiennachzug [sprowadzenie członków rodziny] Pomoc finansowa na kształcenie zawodowe (Berufsausbildungsbeihilfe) dotacje lub pożyczki na kształcenie zawodowe Pomoc indywidualna (Einzelfallhilfe) szczególna forma pomocy skierowana do dzieci i młodzieży (niepełnosprawnej i zdrowej) Pomoc socjalna (Sozialhilfe) państwowe świadczenia socjalne, wypłacane według potrzeb osobom, które są niezdolne do pracy lub są w wieku emerytalnym Potwierdzenie pobierania zasiłku rodzinnego (Kindergeldnachweis) zaświadczenie wydawane przez kasę rodzinną, potwierdzające pobieranie zasiłku rodzinnego Pozew (Klage) wniosek o wydanie decyzji sądowej w sprawie sporu Pracownik społeczny (Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter) osoba wykonująca pracę społeczną (nazwa zawodu) Przemoc na tle rasistowskim (Rassistische Gewalt) stosowanie przemocy ze względów rasistowskich Przepisy dotyczące trudnych przypadków – opieka (Härtefallregelung – Pflege) mają zastosowanie wtedy, gdy istnieje wyjątkowo duża potrzeba zapewnienia opieki Przepisy dotyczące trudnych przypadków -prawo pobytu (Härtefallregelung -Aufenthaltsrecht) osoby, które nie posiadają żadnego dokumentu pobytowego i podlegają obowiązkowi opuszczenia kraju, mogą zwrócić się do Berliner Härtefallkommission [berlińskiej komisji zajmującej się trudnymi przypadkami] z prośbą o wydanie zezwolenia na pobyt ze względu na trudną sytuację zgodnie z § 23a ustawy o pobycie. Warunkiem otrzymania zezwolenia jest wykazanie, że naglące powody humanitarne lub osobiste uzasadniają dalsze przebywanie na terytorium Niemiec Rozwód (Scheidung) formalne rozwiązanie małżeństwa Sprowadzenie członków rodziny (Familiennachzug) przybycie do Niemiec członków rodziny obywatela Niemiec lub cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt, aby móc żyć wspólnie jako rodzina Świadczenia na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły (Bildungs- und Teilhabepaket) zapomogi dla dzieci i młodzieży z rodzin mających niskie dochody, mające na celu zapewnienie kształcenia i uczestnictwa w życiu społecznym Świadczenia zapewniające byt (Leistungen der Grundsicherung – SGB II, SGB XII, AsylbLG) świadczenia socjalne uzależnione od potrzeb, mające zapewnić niezbędne utrzymanie Świadczenia zapewniające podstawowe utrzymanie (Grundsicherungsleistungen) 1. w ramach pomocy socjalnej (SGB XII): świadczenia na rzecz osób starszych i osób o niskich dochodach oraz pomoc mająca zapewnić utrzymanie 2. dla osób poszukujących pracy (SGB II): zasiłek dla bezrobotnych II (ALG II) oraz dodatkowo dla osób niepracujących (dzieci, partnerów) zasiłek socjalny Świadczeniodawca (Leistungsträger) instytucje, urzędy lub organy odpowiedzialne za świadczenie usług socjalnych Szczególnie trudna sytuacja (Besondere Härte) za szczególnie trudną sytuację uznaje się szczególne okoliczności, które sprawiają, że odrzucenie określonych decyzji wydanych przez urząd ds. cudzoziemców wydaje się bezzasadne Tłumaczka ustna / tłumacz ustny (Dolmetscherin/Dolmetscher) osoba, która tłumaczy wypowiedzi w języku obcym (nazwa zawodu) Tortury (Folter) czynności wykonywane celowo, których celem jest wyrządzenie osobie znaczącego cierpienia lub bólu fizycznego lub psychicznego w celu złamania jej woli lub w celu wpłynięcia na jej wolę Tożsamość seksualna (Sexuelle Identität) zasadnicza samoświadomość własnej istoty seksualnej, sposobu postrzegania własnej osoby oraz tego, jak chce się być postrzeganym przez innych Warunki życia (Lebensumstand) okoliczności, które determinują życie Zaliczka alimentacyjna (Unterhaltsvorschuss) świadczenie pokrywające koszty utrzymania, wypłacane na dziecko wychowywane przez jednego rodzica przez określone organy państwowe, jeśli drugi rodzic, który jest zobowiązany do zapłaty alimentów, nie wywiązuje się ze swojego obowiązku Zarejestrowany związek partnerski (Registrierte Lebenspartnerschaft) zbliżony do małżeństwa związek osób tej samej płci Zasiłek dla bezrobotnych I (ALG I – Arbeitslosengeld I) świadczenie w miejsce wynagrodzenia, finansowane ze składek i ograniczone czasowo Zasiłek dla bezrobotnych II (ALG II – Arbeitslosengeld II) świadczenie mające zapewnić utrzymanie osobom potrzebującym pomocy, które są zdolne do pracy Zasiłek rodzinny (Kindergeld) świadczenie państwowe, którego celem jest odciążenie podatkowe rodzin z dziećmi Zasiłek wychowawczy i zasiłek wychowawczy „Plus” (Elterngeld und Elterngeld Plus) zasiłek państwowy mający na celu wsparcie matek i ojców, którzy po narodzeniu dziecka sami chcą się opiekować dzieckiem i w związku z tym chcą tymczasowo całkowicie lub częściowo zrezygnować z działalności zarobkowej

Poradnie, Telefony, E-Maile w j. polskim

Telefon zaufania Przemoc Wobec Kobiet:  LINK 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, bezpłatnie. Porozmawiaj z nami. Wspólnie znajdziemy odpowiedzi. Tel.: (0800) 0 116 016 LARA – VEREIN GEGEN SEXUELLE GEWALT AN FRAUEN e. V.: LINK Specjalistyczny ośrodek ds. przeciwdziałania przemocy Fuggerstr. 19, 10777 Berlin Lidia Jedrych Tel.: (030) 216 8888 E-Mail: lidia.jedrych@lara-berlin.de Stop-Stalking Berlin: LINK Doradztwo psychologiczne dla ludzi, którzy prześladują oraz dla osób, które są prześladowane Detmolder Str. 60, 10715 Berlin Natasza Toczek Tel.: (030) 22 19 22 000 E-Mail: n.toczek@stop-stalking-berlin.de Dom dla kobiet BORA: LINK Pomoc doraźna. Schronienie i wsparcie dla kobiet, które muszą chronić się przed przemocą Tel.: kryzysowy: (0 – 24) 030 986 43 32 E-Mail: geschaeftsstelle@frauenprojekte-bora.de COCON, DOM DLA KOBIET LINK Schronienie, pomoc i wsparcie dla kobiet, które doświadczyły przemocy w rodzinie, oraz ich dzieci Numer ratunkowy: Tel.: (030) 916 118 36 (czynny całą dobę) E-Mail: info@frauenhaus-cocon.de HYDRA BERLIN e. V. – Miejsce spotkań oraz doradztwo związane z prostytucją: LINK Köpenicker Straße 187/188 , 10997 Berlin Doradztwo, informacja oraz wsparcie (w razie potrzeby zapewniona pomoc tłumacza) Tel.: (030) 611 00 23 E-Mail: kontakt@hydra-ev.org poniedziałki i wtorki 10:00-15:00, czwartki 16:00-20:00 dodatkowa oferta: porady podatkowe: 2. i 3. czwartek miesiąca od 17:00 do 20:00, porady prawne (w zależności od potrzeb) SELBSTHILFE – samopomoc (grupy wsparcia) to program dla osób mających ten sam problem albo chorobę. Informacje o grupach samopomocy znajdziesz tu: LINK Na stronie wpisz w wyszukiwarce słowo polnisch.   POMOC PSYCHOLOGICZNA INTERKULTURELLES FRAUENZENTRUM S.U.S.I.: LINKBayerischer Platz 9, 10779 BerlinPoradnictwo psychologiczne dla kobietPoloneski – psychologiczna grupa samopomocy Gabriela ŚwierczyńskaKażdy trzeci wtorek miesiąca o 17:00, należy ustalić termin spotkaniaTel.: (030) 789 593 96E-Mail: susipsychologie@aol.com FRÖBEL e. V. – FRÖBEL-Gruppe: LINKFRÖBEL-Familienberatung CON-RATHans-Schmidt-Straße 14, 12489 BerlinKonsultacje wychowawcze dla rodziców, poradnictwo dla rodzin, terapia rodzinna Edyta HentzschelTel.: (030) 444 480 8E-Mail: hentzschel.con-rat@froebel-gruppe.de PORADNIA DLA CHORYCH NA RAKA ORAZ DLA ICH RODZIN I BLISKICH: LINKDernburgstr. 59, 14057 Berlin – CharlottenburgDana Pelczar-KostyraTel.: (030) 894 090 41/42E-Mail: kontakt@krebsberatung-berlin.de

Konwencja Haska dot. uprowadzenia dziecka

„Konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę – umowa międzynarodowa, regulująca kwestię porwań rodzicielskich w przypadku uprowadzenia lub zatrzymania dziecka w innym państwie. Została sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 roku….” kliknij     Więcej w tym temacie: kliknij

Domy opieki dla kobiet

SCHRONISKA DLA KOBIET W NIEMCZECH Tak działa ta strona: kliknij Możesz najechać myszą bezpośrednio na mapę. Kolorowe symbole na mapie to schroniska i schroniska dla kobiet. Niektóre informacje są wyświetlane po najechaniu na symbol. Więcej informacji na temat danego schroniska/schroniska dla kobiet można uzyskać, klikając. Nie można zagwarantować, że zostaną pokazane wszystkie schroniska/schroniska dla kobiet.   Pod mapą masz możliwość wpisania miejsca, kodu pocztowego i innych kryteriów wyboru. Lokalizacje schronisk i schronisk dla kobiet są zazwyczaj anonimowe. Kolorowe symbole na mapie nie reprezentują rzeczywistych lokalizacji. Ta strona nie zawiera jeszcze pełnego przeglądu wszystkich schronisk/ schronisk dla kobiet w całym kraju. Więcej schronisk dla kobiet znajdziesz tutaj. Dodatkowa strona: kliknij   Wsparcie i pomoc   Telefon zaufania Przemoc Wobec Kobiet:kliknij365 dni w roku, 24 godziny na dobę, bezpłatnie. Porozmawiaj z nami. Wspólnie znajdziemy odpowiedzi.Tel.: 08000 116 016 COCON, DOM DLA KOBIET: kliknijSchronienie, pomoc i wsparcie dla kobiet, które doświadczyłyprzemocy w rodzinie, oraz ich dzieciNumer ratunkowy: Tel.: (030) 916 118 36 (czynny całą dobę)E-Mail: info@frauenhaus-cocon.de LARA – VEREIN GEGEN SEXUELLE GEWALT AN FRAUEN e. V.: kliknijSpecjalistyczny ośrodek ds. przeciwdziałania przemocyPorady telefoniczne od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00Tel.: (030) 216 888 88E-Mail: beratung@lara-berlin.de Dom dla kobiet BORA: kliknijPomoc doraźna. Schronienie i wsparcie dla kobiet, które musząchronić się przed przemocąTel.: kryzysowy: (0 – 24) 030 986 43 32E-Mail: geschaeftsstelle@frauenprojekte-bora.de STOP-STALKINGInformacje w przypadku stalkingu: kliknij Dla stalkerów: kliknij E-Mail: info@stop-stalking-berlin.de HYDRA BERLIN e. V. – Miejsce spotkań oraz doradztwo związane z prostytucją: kliknijKöpenicker Straße 187/188 , 10997 BerlinDoradztwo, informacja oraz wsparcie (w razie potrzeby zapewniona pomoc tłumacza)Tel.: (030) 611 00 23E-Mail: kontakt@hydra-ev.orgponiedziałki i wtorki 10:00-15:00, czwartki 16:00-20:00dodatkowa oferta: porady podatkowe: 2. i 3. czwartek miesiąca od 17:00 do 20:00, porady prawne (w zależności od potrzeb) SELBSTHILFE – samopomoc (grupy wsparcia)to program dla osób mających ten sam problem albo chorobę.Informacje o grupach samopomocy znajdziesz tu:LINK DE: kliknij Na stronie wpisz w wyszukiwarce słowo polnisch.

Cyberprzemoc

Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Cyberprzemoc w języku polskim określana jest zamiennie z określeniem przemoc wirtualna. Natomiast w języku niemieckim jest całkiem sporo określeń definiujących ten obszerny worek z przemocą. To są takie określenia jak virtuelle Gewalt, Cybermobbing, Internetgewalt a ostatnio coraz częstszym określeniem jest Digitale Gewalt.   Czasami cybeprzemoc wymiennie stosowana z pojęciem przemoc rówieśnicza. Cyberprzemoc charakteryzuje się tym, że sprawa w większości przypadków pozostaje anonimowy. Na znaczeniu traci klasycznie rozumiana „siła”, mierzona cechami fizycznymi czy społecznymi, a atutem sprawcy staje się umiejętność wykorzystywania możliwości, jakie dają media elektroniczne.   Szybkość rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność w sieci sprawiają, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne. Kompromitujące zdjęcia, filmy czy informacje potrafią zrobić w Internecie bardzo szybką „karierę”, a ich usunięcie jest często praktycznie niemożliwe. Dodatkową uciążliwością dla ofiar cyberprzemocy jest stałe narażenie na atak, niezależnie od miejsca czy pory dnia lub nocy.   Kolejną ważną cechą problemu jest stosunkowo niski poziom kontroli społecznej tego typu zachowań. Badania dotyczące zjawiska cyberprzemocy przedstawiają nieco różne liczby dotyczące skali zjawiska cyberprzemocy. Jedno badania mówi np. o 2 mln dzieci i nastolatków w niemieckich szkołach, które doświadczają cyberprzemocy. Jednakże jest to liczba zdecydowanie zaniżona na co wskazują inne badania – wiele badań mówi, że ponad 30% dzieci doświadczyło lub doświadcza przemocy internetowej.   Skala cyberprzemocy jest też większa u dziewczynek, statystycznie o kilka procent więcej, na co wskazują chociażby badania fundacji Feminoteka. Wynika to z dyskryminacji, a także krzywdzących wzorców. Widać tu korelację z ze zjawiskiem przemocy ze względu na płeć, której ofiarami są przede wszystkim kobiety.   Cyberprzemoc możemy podzielić na kilka typów. Są to m.in.: – Pierwszym z nich jest grooming, czyli uwodzenie dzieci przez internet, a następnie wykorzystanie seksualne. – Kolejnym jest seksting, czyli wysyłanie zdjęć intymnych za pomocą narzędzi internetowych. Coraz częstszym zjawiskiem jest wysyłanie „dick pics”, czyli wysyłanie niechcianych zdjęć penisa.   Do form przemocy internetowej należą patotreści, czyli tworzenie demoralizujących treści w serwisie YouTube. Niestety coraz więcej dzieci ogląda patostreamerów. Częstymi przemocowymi zachowaniami w sieci są wyzwiska, obrażanie, plotkowanie, oszczerstwa, wykluczenie, odrzucanie próśb o kontakt czy rozpowszechnianie niemiłych i wstydliwych zdjęć czy filmów.   Cyberprzemoc pozostawia wyraźne ślady wśród ofiar. U dzieci doświadczających przemocy internetowej można zauważyć spadek nastroju. Dziecko zaczyna opuszczać lekcje, jego wyniki w szkole nie są już tak dobre jak były. Dodatkowo dziecko mierzy się z problemami z koncentracją. Doświadcza ataków lęku, odczuwa symptomy fizyczne jak ból głowy i ból żołądka. Ponadto takie dziecko czuje się samotne. Badania pokazują, że 90% aktów przemocy rówieśniczej dzieje się przy jakiejś publiczności, nieważne czy tradycyjnej czy online. Dlatego tak ważna jest tu rola świadka.   Ważne jest, aby wspierać postawę tzw. Odwagi cywilnej. Dziecko jako świadek nie musi się przeciwstawić sprawcy przed wszystkimi, wystarczy jeżeli powie cyberprzemocy dorosłej osobie i da znać ofierze, że nie jest sama w tej bardzo dotkliwej dla niej sytuacji. W tym miesiącu (Kwiecień 2021) weszło w życie nowe prawo „Gesetzespaket gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität„, które ma skuteczniej chronić przed cyberprzemocą. Nowa ustawa zakłada, że za hejterskie wypowiedzi będzie teraz groziło do 2 lat więzienia.   Nowością w tym przepisie jest zmiana postępowania współpracy z instytucjami. Dotychczas było to tak, że odpowiednie organy wszczynały postępowanie i kontaktowały się z konkretnymi koncernami mediów społecznościowych, żeby uzyskać informacje typu IP sprawcy. Było to jednak działanie mozolne.   Obecnie koncerny typu nie będą mogły kasować hejterskich treści, lecz będą je od razu przekazywać do Bundeskrimialamt. Dodatkowo będą też podawać adres IP. aby szybciej zdobyć lokalizację sprawcy.   Aby skutecznie chronić dzieci przed cyberprzemocą, a w sytuacji jej wystąpienia konieczne jest podjęcie szeregu działań. Ze strony szkoły zasadne byłoby wprowadzenie trwałych instytucjonalnych zmian takich jak np. stworzenie stanowiska dla specjalisty antymobbingowego albo nawet szkolnych zespołów wspierani ofiar przemocy (badania Technischer Krankenkasse wskazują, że w tylko 13% szkół istnieją tego typu jednostki).   Istotne jest, aby szkoła współpracowała z policją jak też z rodzicami. Wskazane jest też prowadzenie treningów antyprzemocowych i o cyberprzemocy, aby uwrażliwić na temat (cyber-) przemocy i aby dzieci dostały realne narzędzia do obrony przed przemocą internetową.   Przy zjawisku cyberprzemocy nieoceniona jest rola rodziców czy opiekunów dziecka.   Ważne jest, aby towarzyszyć dziecku przy jego pierwszych krokach w internecie i pokazywać, które treści są bezpieczne i dlaczego warto akurat z tych narzędzi/ portali/ stron korzystać.   Ważne jest zapewnienie dziecka, że gdyby zobaczyło dziwne lub złe treści w internecie to, żeby nie bało się przyjść i o tym powiedzieć. Ważną rolę odgrywa tu zaufanie. Można je rozwijać wspólnie oglądając z dziećmi filmiki na YouTube, radząc się dziecka, z jakich aplikacji warto korzystać i gdzie się komunikować. Dzięki temu jest możliwe uzyskanie wglądu w świat internetowy dziecka.    Gdy dziecko sygnalizuje przemoc, to istotne jest, aby nie złościć się na dziecko, ale je wspierać.   Warto przy tym pamiętać, że zabranie dziecku dostępu do internetu nie rozwiązuje wówczas problemu, ale może doprowadzić do tego, że dziecko już więcej nie przyjdzie po pomoc.   Aby chronić dzieci przed szkodliwymi treściami warto włączyć programy kontroli rodzicielskiej, które zapewnią dziecku bezpieczne surfowanie po sieci. W przypadku poczucia braku wiedzy pomocne będą portale internetowe dedykowane problemowi cyberprzemocy. Są to np. Clicksafe czy HateAid. Oprócz informacji można uzyskać profesjonalną pomoc. Najskuteczniejszą formą przeciwdziałania cyberprzemocy jest równoczesne zaangażowanie szkoły jak i rodziców. Dzięki temu jest większa szansa na uchronienie dziecko przed przemocą.   Poniższa lista stron z adresami i publikacjami pomocowymi może być pomocą w zapobieganiu cyberprzemocy: Niemieckie strony: Cybermobbing hilfe tu też są publikacje na temat cyberprzemocy i reagowania – strona dostosowana zarówno dla dzieci jak i rodziców. Zawiera dużo istotnych informacji. – bogate źródło wiedzy o cyberprzemocy. Strona ma też odsłonę angielską. – kroki co robić Polskie strony: –dajemy dzieciom siłę (kiedyś fundacja Dzieci Niczyje) zawiera bazę wiedzy, jak również scenariusze dla dzieci przedszkolnych. –telefon zaufania –baza wiedzy   Wcześniejszy artykuł : LINK     Autorka: Aleksandra Magryta   Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie treści.

Prawa dzieci, rodzicielskie

Prawa dziecka w Niemczech 20 listopada 1989 roku podpisana została Międzynarodowa Konwencja Praw Dziecka i od tego dnia prawo to jest znane i szeroko stosowane w Niemczech. Bazuje ono na czterech podstawowych punktach: prawie do równego traktowania, prawie do życia i rozwoju osobistego oraz na stawianiu dobra dziecka na pierwszym miejscu, a także na jego prawie do aktywnego udziału w życiu i posiadaniu/ wyrażaniu własnego zdania. Dokument ten jest niezwykle ważny, ponieważ stanowi podstawę ochrony dzieci i egzekwowania ich praw.   Dzieciństwo to najważniejszy okres w życiu, pełen intensywnych przeżyć i doświadczeń, które zapisują się w naszej pamięci i stanowią podstawę do budowania całego dorosłego życia. Czas ten decyduje o tym, jak będzie rozwijał się później człowiek i z jakim ładunkiem emocjonalnym wkroczy w dorosłe życie. Powinno ono zapewniać najmłodszym możliwie najlepszą ochronę zdrowia, dach nad głową, wychowanie bez przemocy oraz możliwość współdecydowania. Dzieciństwo kształtuje postawę wobec innych ale przede wszystkim wobec siebie-może zapewnić dorastającemu młodemu człowiekowi wiarę we własne możliwości, wysoką samoocenę i siłę, lub wręcz przeciwnie, może napiętnować na całe życie.   W 1992, trzy lata po podpisaniu, Niemcy ratyfikowały Międzynarodową Konwencję Praw Dziecka.   Jednak, mimo tak długiego czasu, prawa dziecka do tej pory nie zostały wpisane do prawa podstawowego (Grundgesetz), czyli konstytucji. Liczne organizacje na rzecz praw dzieci prowadzą kampanie informacyjne i akcje mające na celu jak najszybsze wprowadzenie zapisów zawartych w Konwencji do prawa podstawowego. Jest to niezwykle ważne, ponieważ, mimo wielostronnych starań i wysiłków, w dalszym ciągu liczne są przypadki zaniedbań czy przemocy wobec najmłodszych. Powodem tego są niedociągnięcia w przepisach i niewydolność instytucji. Dzieci i młodzież nie mogą reprezentować własnych interesów i walczyć bezpośrednio o swoje prawa, dlatego niezbędne jest zapewnienie im tego przez państwo. Po wprowadzeniu odpowiednich zapisów do konstytucji, państwo oraz rodzice będą zobowiązani do szczegółowego poznania oraz przestrzegania wszelkich zasad stawiających dobro dziecka na pierwszym miejscu. Takie zmiany wskazałyby jeszcze wyraźniej obowiązki państwa oraz rodziców wobec dzieci. Państwo byłoby zobowiązane do zapewnienia wszystkim dzieciom takich samych szans rozwoju, edukacji i bezpieczeństwa oraz warunków życia. Rodzice w ramach swoich obowiązków pielęgnacji i wychowania dzieci byliby zobowiązani do brania pod uwagę zwiększającej się wraz z wiekiem świadomości dzieci, a co za tym idzie, chęci do współdecydowania. Według Konwencji Praw Dziecka czynny udział dzieci w decydowaniu należy do podstawowych ich praw oraz stanowi nieodłączną cechę demokratycznego społeczeństwa. Konstytucja regulująca porządek państwowy, wolność indywidualną oraz obiektywny porządek wartości, w artykule 6 zawiera tylko zapisy dotyczące dzieci (ale nie dla samych dzieci). Małżeństwo i rodzina znajdują się pod szczególną ochroną państwa. Opieka i wychowanie dzieci są naturalnym prawem rodziców ale także obligującymi ich obowiązkami.   Nad ich wykonywaniem czuwa wspólnota państwowa. Dzieci mogą być odłączone od rodziny wbrew woli rodziców tylko na podstawie obowiązującego prawa, jeśli rodzice odmawiają wykonywania swoich obowiązków lub też z innych powodów zagrożone jest dobro dziecka. Każda matka ma prawo do ochrony i opieki państwa. Dzieci pozamałżeńskie lub adoptowane posiadają takie same prawa do odpowiednich warunków rozwoju życiowego i duchowego oraz pozycji w społeczeństwie jak dzieci pochodzące z małżeństwa.   Prawo ochrony dzieci (Kinderschutzgesetz) Prawo ochrony dzieci w Niemczech weszło w życie dnia 1 stycznia 2012 roku. Określa ono wielostronną i aktywną ochronę dzieci. Jego podstawami są jednocześnie prewencja, czyli zapobieganie oraz interwencja. Zapis ten reguluje postępowanie w przypadku łamania prawa ochrony dzieci oraz wspiera wszystkie osoby i instytucje mające na celu i mogące wspierać dobro dzieci, jak rodzice, położne, pediatrzy, Jugendamt i sąd rodzinny oraz placówki edukacyjne i wychowawcze. Prawo ochrony dzieci bazuje na fachowym dialogu z/między ekspertkami i ekspertami oraz na wynikach prac okrągłego stołu na temat wychowania domowego dzieci w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych oraz seksualnych nadużyć wobec dzieci i ich wykorzystywania. Wypełnia ono luki w przepisach dotyczących ochrony najmłodszych, pozwala na aktywne wdrażanie programów wczesnej pomocy oraz nadaje sens i trwałość wysiłkom na rzecz ochrony dzieci i młodzieży ze strony państwa, poszczególnych landów, dzielnic i urzędów. 1 stycznia 2018 roku pracę podjęła państwowa fundacja Wczesna Pomoc (Frühe Hilfe), której celem jest aktywne działanie na rzecz ochrony dzieci poprzez wsparcie psychosocjalne rodzin z małymi dziećmi, począwszy od narodzenia, aż do trzeciego roku życia. W ramach tej działalności do współpracy powołane zostały najważniejsze instytucje, na przykład szpitale, przedszkola, Jugendamt i policja, a także lekarze i poradnie rodzinne oraz dla ciężarnych.   Co w praktyce oznacza wejście w życie prawa ochrony dzieci? Ważną rzeczą jest to, że każda osoba, chcąca zawodowo lub choćby wolontaryjnie pracować w nawet symbolicznym wymiarze godzin z dziećmi czy młodzieżą, zobowiązana jest przedstawić świadectwo niekaralności w wersji rozszerzonej. Dotyczy to osób mających w jakikolwiek sposób styczność z nieletnimi, a więc nauczycieli, pracowników socjalnych, opiekunów, trenerów sportowych czy prowadzących zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży. Zapewnia to większy poziom bezpieczeństwa najmłodszym. Kolejną, niezwykle ważną rzeczą, jest współpraca pomiędzy wszystkimi oddziałami Jugendamtu. W przypadku przeprowadzki rodziny, dzięki sprawnemu przepływowi informacji, nowy Jugendamt w nowym miejscu zamieszkania musi posiadać jak najlepsze możliwości ochrony i pomocy dziecku. W systemie ochrony dzieci szczególną rolę pełnią lekarki i lekarze. To oni najczęściej są jedynymi osobami spoza rodziny, które mogą odkryć nieprawidłowości, a co za tym idzie-zagrożenie dla najmłodszych. Prawo ochrony dzieci reguluje dokładnie zasady postępowania w takich przypadkach oraz rozróżnienie pomiędzy tajemnicą lekarską a obowiązkiem ochrony nieletniego pacjenta. Regulacje te pozwalają zachować zaufanie pomiędzy lekarzem a pacjentem a jednocześnie umożliwiają przekazanie informacji do Jugendamtu. W przypadku podejrzenia zagrażającej dziecku sytuacji (zagrożenie zarówno fizyczne jak i psychiczne), obowiązkiem Jugendamtu jest przeprowadzenie wizyty domowej w celu rozpoznania i wyjaśnienia. Taka wizyta może być jednak przeprowadzona tylko wówczas, jeśli w jej wyniku bezpieczeństwo dziecka nie będzie w żaden sposób zagrożone oraz jeśli będzie ona niezbędna z fachowego punktu widzenia. W celu analizy działania Prawa Ochrony Dzieci Federalne Ministerstwo ds Rodziny stworzyło platformę kooperacyjną, składającą się między innymi z Niemieckiego Instytutu do Spraw Młodzieży oraz placówki statystycznej do spraw dzieci i młodzieży w Dortmundzie. W grudniu 2015 roku rząd niemiecki przedstawił w Bundestagu raport z zastosowania oraz skuteczności Prawa Ochrony Dzieci.     Autorka: Monika Abdelaziz   Artykuł powstał w ramach projektu „Rodzina w Berlinie”, który jest  jest finansowany ze środków Ambasady RP w RFN.